2,5 mln. € jaunimo politikai - kas iš to?

2,5 mln. € jaunimo politikai - kas iš to?

Jaunimo politikoje dalyvauja įvairios mūsų šalies institucijos, nevyriausybinės organizacijos, patys jaunimo atstovai. Siekiant veiklos efektyvumo, ypač svarbu skatinti konstruktyvų tarpusavio bendradarbiavimą ir dialogą tarp visų šių jaunimo politikos dalyvių: tų, kurie atstovauja jaunimui, ir tų, kas yra arčiausiai jaunimo – savivaldybių jaunimo reikalų tarybų, jaunimo reikalų koordinatorių, jaunimo darbuotojų, jaunimo organizacijų narių. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo minsiterijos įgyvendino projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“. Svarbiausi ketverius metus trukusio projekto rezultatai skaičiais:

Tyrimai užtikrina faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką Lietuvoje:

53 – savivaldybės, kuriose buvo atlikti jaunimo problematikos tyrimai ir jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimai. Praėjus trims metams savivaldybės pagal projekto metu parengtą metodiką tęsia vertinimus.

Įteisinta jaunimo darbuotojo veikla užtikrina kokybiško darbo su jaunimu plėtrą:

329 – tiek įvertinta su jaunimu dirbančių asmenų.

182 – tiek įteikta jaunimo darbuotojų sertifikatų.

Atvirų jaunimo centrų ir erdvių kūrimasis skatina kitų darbo su jaunimu formų plėtrą:

22 – tiek savivaldybių dalyvavo patirties, vykdant darbą su jaunimu, pasidalijimo renginiuose.

Aktyvus dialogas suartino geografiškai ir instituciškai nutolusius jaunimo politikos veikėjus ir įgalino konkrečias jaunimo problemas pręsti tuos, kurie yra arčiausiai jauno žmogaus:

41 – tiek savivaldybių jaunimo reikalų tarybų stiprino savo kompetencijas joms skirtuose mokymuose siekiant užtikrinti jaunų žmonių įtraukimą į sprendimų priėmimą.

10 – tiek mokymų buvo suorganizuota regioninių jaunimo organizacijų tarybų (Apskritųjų stalų) atstovams. Mokymų metu dalyviai įgavo naujų žinių ir kompetencijų, būtinų norint efektyviai atstovauti jaunimui.

300 – toks skaičius dalyvių atvyko į pirmą kartą Lietuvoje surengtą Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų forumą.

4 – konferencijos, skirtos valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui.

6740 – tiek viso Lietuvos savivaldybių jaunimo atstovų buvo susirinkę į 327 renginius, kurių metu diskutuota apie jaunimui aktualius klausimus.

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo vertinimai padėjo jaunimo organizacijoms stiprinti savo politinę įtaką bei veiklą ir tinkamai atstovauti jaunimui:

18 – tiek Lietuvos jaunimo organizacijų dalyvavo veiklos kokybės į(si)vertinime.

 

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą galite rasti www.jrd.lt ir www.ijpp.lt bei gauti el. p. vydunas.trapinskas@jrd.lt.

Integruotos jaunimo politikos plėtra

Projektą įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas - stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, taip pat kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.

Siekiami rezultatai

- Tyrimų, analizių, jaunimo politikos savivaldybėse vertinimų duomenys bus pritaikyti rengiant savivaldybių planavimo dokumentus bei nacionalines programas ir priemones.

- Sustiprintos jaunimo organizacijos taps kompetentingesnės bendradarbiaujant su valstybinėmis ir savivaldybių įstaigomis ir teiks daugiau paslaugų konkuruodamos su kitais rinkos dalyviais.

-  Valstybinėse programose ir priemonėse bus numatytas projekto rezultatų tolimesnis plėtojimas, įgyvendinimas ir palaikymas.

Projekto partneriai: