2012-10-03

16 jaunimo organizacijų dalyvaus jų veiklos kokybės vertinime!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kartu su UAB „Lyderio grupė“ kvietė jaunimo organizacijas, teikti paraiškas dalyvauti jų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje (toliau – Veikla¹).

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kartu su UAB „Lyderio grupė“ kvietė jaunimo organizacijas, teikti paraiškas dalyvauti jų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje (toliau – Veikla¹). Šia veikla, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką, kuri remiasi stabiliu ir konstruktyviu bendradarbiavimu, bus siekiama stiprinti nevyriausybinį sektorių, įgalinant jį tapti lygiaverčiu partneriu savivaldybių bei valstybės institucijoms.

Šioje Veikloje buvo kviečiamos dalyvauti:

 1. Nacionalinės jaunimo organizacijos², kurias sudaro skirtingose savivaldybėse veikiantys skyriai ir padaliniai.
 2. Regioninės jaunimo organizacijų tarybos³.

Pagal nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką (susipažinti su ja galite čia) bus atliekami iš viso 16-os organizacijų veiklos kokybės įvertinimai bei parengtos rekomendacijos, veiklos planai metams bei vykdomas jų įgyvendinimas.

Iš viso buvo gauta 21 paraiška dalyvauti šioje Veikloje. Iš jų atrinkta 16 dalyvių:

 • AIESEC Lietuva
 • Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvos medicinos studentų asociacija
 • Lietuvos psichologijos studentų asociacija
 • ELSA Lietuva
 • Lietuvos sakaliukų sąjunga
 • Lietuvos jaunimo sąjunga
 • Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga "Žingsnis"
 • Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
 • Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Unusual projects
 • Rietavo "Apskritasis stalas"

UAB „Lyderio grupė“ koordinuos jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veiklos etapus, teiks organizacijoms būtiniausius reikiamo pobūdžio mokymus bei ekspertų konsultacijas silpniausių veiklos sričių stiprinimui.

Apie Veiklą daugiau informacijos galite sužinoti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - Projekto koordinatorius Petras Uksas, tel. (8-5) 2461355, el. paštas: petras.uksas@jrd.lt

UAB „Lyderio grupė“ – projektų direktorius Simas Lubauskas, tel. (8-5) 2430177, el. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Kurk lyderiaujančią organizaciją!

______

¹Ši Veikla yra viena iš projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, kuris yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V-01-002 „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“, dalių. Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

²Jaunimo organizacija – tai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni  žmonės ir (ar) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

³Regioninė jaunimo organizacijø taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos Respublikos teritorijos adinistraciniame vienete veikianèias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.


JRD informacija