2013-05-21

Jaunimo politikos informacijos sklaida (atnaujinta)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos š.m. balandžio 23 d. Vilniuje organizavo renginį jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais, kurio tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.

Konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Audrius Bitinas ir ministrės patarėjos Giedrė Vitienė bei Vaida Giraitytė. Jaunimo reikalų departamento direktorius Mindaugas Kuliavas atkreipė dėmesį į jaunimo politikos reikšmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis: „Jaunimo politika nėra tik užimtumo ar po pamokinės veiklos paaugliams skatinimas. Jaunimas Lietuvoje yra iki 29 m. Tai darbingas ir vaisingas laikotarpis, kai jauni žmonės pradeda siekti karjeros, kurti šeimas. Turime suteikti daugiau politinių sprendimų galios jauniems žmonėms, pasitikėti jais“.

Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ vadovas Vydūnas Trapinskas pristatė visų projekto veiklų rezultatus (tyrimai, metodikos, sąlygos bendradarbiavimui), kuriais gali naudotis ir kitos su jaunimu tiesiogiai ar netiesiogiai dirbančios švietimo, kultūros įstaigos, policija, darbo birža ir kt. institucijos.

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas pristatė Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamosios analizės rezultatus ir jų pritaikymo galimybes siekiant užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmime jiems aktualiais klausimais.

Vieną didžiausių projekto veiklų – jaunimo problemų sprendimo planų rengimą nacionaliniu ir vietos lygmenimis pristatė VšĮ „Nacionalinės plėtros institutas“ ekspertas Žydrūnas Šipka. Pranešime atkreiptas dėmesys, kad svarbus tiek rezultatas, tiek ir procesas (diskusijos rengiant planus), kuriame dalyvavo 55 % visų projekto veiklų dalyvių (t.y. 4100 unikalių dalyvių). Rezultatas – tai vidutinės trukmės strateginis dokumentas jaunimo politikos srityje 60-tyje savivaldybių.

Konferencijoje dalyvavo apie 150 valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų: skirtingų ministerijų ir įstaigų prie ministerijų atstovai, teritorinių policijos ir jaunimo darbo centrų (prie Lietuvos darbo biržos) specialistai, 25 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, virš 30 savivaldybių jaunimo reikalų tarybų narių, 25 jaunimo ir su jaunimų dirbančių organizacijų nariai, atvirų jaunimo centrų jaunimo darbuotojai ir kiti.

Konferencijos metu taikant interaktyvius diskusijų metodus dalyviai teikė siūlymus esamai situacijai gerinti jaunimo nedarbo, pilietiškumo ir (e)migracijos temomis.

Buvo ieškoma atsakymų į šiuos ir kitus klausimus:

  • Kaip MES bendradarbiausime, kad jaunimo nedarbas mažėtų?

  • Ką MES galime padaryti, kad augtų jaunimo ir visos visuomenės pilietiškumas ir dalyvavimas demokratiniuose procesuose?
  • Ką MES galime padaryti, kad paskatintume žmones neišvykti arba sugrįžti, sušvelninti migracijos padarinius?

Kviečiame susipažinti su:

  • Jaunimo problematikos tyrimo pristatymu. Juozas Meldžiukas - Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas
  • Jaunimo problemų sprendimo planų kūrimo ir įgyvendinimo vietos ir nacionaliniu lygmeniu veiklos pristatymu. Žydrūnas Šipka - VŠĮ "Nacionalinis plėtros institutas" ekspertas

Renginio nuotraukas galite rasti čia.

Renginio protokolą galite rasti čia.

Renginio filmukas:

Jaunimo problematikos tyrimas:

Tarpžinybinis bendradarbiavimas: