2012-09-06

Jaunimo politikos kokybės vertinimų rezultatai buvo pristatyti savivaldybėse

Atlikus jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimus 2012 m. balandžio – birželio mėnesiais 53-ose savivaldybėse buvo organizuoti renginiai, skirti užtikrinti atliktų vertinimų gautų rezultatų sklaidą.

Tarpžinybiniuose renginiuose dalyvavo savivaldybių tarybų, jaunimo reikalų tarybų nariai, jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, „Apskritojo stalo“ atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių.

Renginių metu, savivaldybių jaunimo politikos veikėjams buvo pristatyti jaunimo politikos kokybės vertinimo rezultatai, kurie gali būti kaip instrumentas, įgalinantis juos adekvačiau ir tikslingiau vykdyti veiklas jaunimui; išsiaiškinti jaunimo politikos savivaldybėje vystymo prioritetus, tikslus bei uždavinius; bendradarbiavimo skatinimas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų.

________________

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

JRD informacija