2011-08-07

Jaunimo problemoms spręsti – integruotos jaunimo politikos plėtra

©Skuodo mobilaus jaunimo centro nuotr.

Siekiant sudaryti jauniems žmonėms geresnes sąlygas augti, formuotis ir integruotis į visuomenę, Jaunimo reikalų departamentas (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“. Projekto tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti ir skatinti abiejų šių sektorių bendradarbiavimą.  

Projekto veiklose yra numatyta skirti daug dėmesio atskirose savivaldybėse gyvenančiam jaunimui - atlikti tyrimus, kuriais siekiama išsiaiškinti pagrindines konkrečios savivaldybės jaunimo problemas, išnagrinėti konkrečios savivaldybės vykdomą jaunimo politiką, sukurti ir padėti įgyvendinti jaunimo problemų sprendimo planus, t.y. skatinti savivaldybės politikus ir jaunimo atstovus bendradarbiauti sprendžiant problemas.  

Siekiama dialogo tarp institucijų

Projekto metu taip pat bus vykdomos veiklos, orientuotos į nevyriausybines organizacijas – vykdomi nevyriausybinių organizacijų veiklos tyrimai, kurie parodys, kaip efektyviai veikia organizacija, atskleis stipriąsias ir silpnąsias jos vietas. Nevyriausybinių organizacijų nariai bus kviečiami į mokymus, kuriuose galės įgyti daugiau žinių apie jaunimo politiką, sustiprinti įvairius gebėjimus, reikalingus efektyviai veikti organizacijoje. Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas yra labai svarbi projekto dalis, kadangi tik turintys žinių ir atitinkamų įgūdžių jų atstovai gali būti lygiaverčiai partneriai valstybinio sektoriaus atstovams ir efektyviai su jais bendradarbiauti.

Siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus, abiejų sektorių atstovai bus kviečiami į renginius, kurių metu bus pristatomi atliktų tyrimų rezultatai, organizuojamos diskusijos, kurių metu bus siekiama sukurti ir sutvirtinti bendradarbiavimo formas, kartu spręsti išaiškėjusias problemas ir ieškoti abiem pusėms priimtinų sprendimų.  

Daugės jaunimo centrų

Kartu su projekto partneriais – Klaipėdos miesto, Kelmės rajono, Jonavos rajono ir Skuodo rajono savivaldybių administracijomis – bus siekiama toliau plėtoti jaunimo centrų idėjas.

Įgyvendinant ankstesnį JRD projektą buvo parengtos 4 jaunimo centrų koncepcijos, kurios gali būti pritaikytos įvairioms savivaldybėms, atsižvelgiant į jų specifiką. Pavyzdžiui, didmiesčio jaunimo centras, kuriame užtikrinamas jo prieinamumas kuo didesniam jaunimo skaičiui. Mobilus jaunimo centras yra labai svarbus nutolusioms nuo savivaldybės centro seniūnijoms, jame teikiamos mobilios paslaugos jaunimui, t.y. keliaujama iš vienos vietovės į kitą, siekiant būti arčiau jaunų žmonių ir įtraukti juos į veiklą. Mažo miesto jaunimo centre jaunam žmogui yra teikiamos paslaugos, kurių jis negalėtų gauti kitose organizacijose, panašiai veikia ir rajono centro jaunimo centras.

Šiuo metu keturios savivaldybės – Kelmės, Jonavos ir Skuodo rajonų bei Klaipėdos miesto – įgyvendina šias jaunimo centrų koncepcijas. Būdamos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ partnerėmis, šių savivaldybių administracijos toliau plės jaunimo centrų idėjas ir kiekviena bendradarbiaus mažiausiai su dviem kitomis savivaldybėmis, padėdamos jose įkurti jaunimo centrus.

„Tikimės, kad įkurti aktyviai veikiantys ir patrauklūs jauniems žmonėms jaunimo centrai bus paskatinimas kitoms savivaldybėms kurti tokius centrus, burti jaunimą ir sudaryti sąlygas jaunų žmonių saviraiškai ir tobulėjimui“, – tvirtino JRD direktorius Mindaugas Kuliavas.       

Jaunimo darbuotojas Lietuvoje – naujiena

Šiuo projektu departamentas siekia įgyvendinti ir jaunimo darbuotojo sertifikavimo idėją.

„Jaunimo darbuotojo sąvoka Lietuvoje yra nauja. Jaunimo darbuotojas dirba su jaunais žmonėmis ne jų darbo, mokymosi ar buvimo šeimoje metu, kitaip tariant jaunų žmonių laisvalaikiu, neformaliais ir jaunimui priimtinais būdais ugdydamas asmeninius ir socialinius jų įgūdžius. Labai svarbu, kad toks žmogus turėtų šiam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių, ir dar svarbiau, kad jo žinios būtų pripažįstamos. Tokiu tikslu yra kuriama jaunimo darbuotojo sertifikavimo sistema, kad kiekvienas dirbantis su jaunimu galėtų įsivertinti turimas kompetencijas ir, esant jų trūkumui, galėtų jas gilinti ir tobulinti“, – pasakojo JRD vadovas M. Kuliavas.

Projekto metu bus sukurta ir išbandyta jaunimo darbuotojo kompetencijų vertinimo sistema, pagal kurią  savo žinias ir įgūdžius įsivertinę žmonės galės iškart arba po papildomų mokymų gauti jaunimo darbuotojo sertifikatą. Yra siekiama, kad ateityje jaunimo darbuotojo sertifikatas būtų pripažįstamas oficialiai ir suteiktų papildomą vertę jį turintiems asmenims. 

Vertinama jaunimo situacija savivaldybėse

Įgyvendinant projektą šiuo metu yra pradėta rengti analizė, kuri atskleis, kaip derinami skirtingų institucijų, organizacijų ir įstaigų veiklos prioritetai, telkiami ir išnaudojami žmogiškieji bei materialiniai ištekliai. Taip pat pradedami vykdyti jaunimo politikos įgyvendinimo atskirose savivaldybėse kokybės vertinimai, kurių metu bus surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį tam tikroje savivaldybėje, joje įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui, išsiaiškinti tam tikros savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai bei aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai, pritaikyti būtent tai savivaldybei.

„Turėdami šiuos vertinimus dirbantieji savivaldybių jaunimo politikos srityje galės adekvačiau ir tikslingiau vykdyti veiklas jaunimui, užtikrindami jiems geresnes gyvenimo sąlygas. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos galės gauti reikalingą informaciją ir rekomendacijas, kaip efektyviai įgyvendinti, stiprinti ir plėtoti integruotą jaunimo politiką. Kokybės vertinimo rezultatai galės būti naudojami rengiant programas bei jų priemones, skirtas jaunimui, jaunimo bei su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Remdamiesi kokybės vertinimo rezultatais, savivaldybės administracija bei savivaldybės jaunimo reikalų taryba, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos galės lengviau susitarti dėl jaunimo politikos vystymo prioritetų savivaldybėje“, – naudą savivaldybių jaunimui vardino JRD direktorius. Šie vertinimai bus atlikti 53 Lietuvos savivaldybėse, kitose 7-iose – Jonavos, Kelmės, Lazdijų, Skuodo ir Telšių rajonų bei Klaipėdos ir Šiaulių miestų – savivaldybėse tokie vertinimai buvo atlikti ankstesnio JRD vykdyto projekto metu.

Projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis. 

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą galite gauti el. p. ruta.kazlauskaite@jrd.lt       

                                                        

JRD informacija