Jaunimo problemų sprendimo planai

Įvairios įstaigos ir organizacijos tiek iš valstybinio, tiek iš nevyriausybinio sektoriaus įgyvendina veiklas jaunimui. Kiekviena jų dažnai veikia ir vykdo veiklas savo įstaigos ar organizacijos veiklos rėmuose, vengdamos glaudesnio bendradarbiavimo su potencialiais partneriais, arba vykdomas bendradarbiavimas yra labai siauras ir paprastai apjungiantis tik dvi įstaigas. Įgyvendinant integruotą jaunimo politiką būtina apjungti bendrai veiklai kaip galima daugiau skirtingų įstaigų, organizacijų bei specialistų, taip sutelkiant įvairius partnerius konkrečiai veiklai vykdyti.

Šia veikla siekiama apjungti skirtingų įstaigų ir organizacijų vykdomas veiklas, sudaryti jaunimo problemų sprendimų planus ir inicijuoti jų įgyvendinimą.

Veiklos metu bus parengti jaunimo problemų sprendimo planai šešeriems metams kiekvienai iš 60 Lietuvos savivaldybių vietiniu lygmeniu, taip pat nacionalinis planas šešeriems metams visos Lietuvos mastu.

Jaunimo problemų sprendimo planų sudarymo ir įgyvendinimo nacionaliniu bei vietos lygmenimis tikslai:

 • kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo formas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių jaunimo politikos srityje;
 • optimizuoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius;
 • rengti pasiūlymus ir rekomendacijas teisės aktams ir jų koregavimams;
 • rengti veiklos (priemonių) planus;
 • prisidėti prie ilgalaikės jaunimo politikos strategijos įgyvendinimo.

Vietos lygmens plano tikslinė grupė:

 • Jaunimo politiką vietos lygmeniu įgyvendinančios struktūros: jaunimo reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorius, jaunimo organizacijų apskritasis stalas ar kitos jaunimo (su jaunimu dirbančios) organizacijos bei asociacijos;
 • Savivaldybės darbuotojai (įvairių skyrių darbuotojai: švietimo, kultūros, socialinių reikalų, vaiko teisių apsaugos, metrikacijos ir kt.);
 • Savivaldybių įstaigų darbuotojai;
 • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovai;
 • Seniūnijos lygmeniu veikiančios organizacijos, seniūnai, bendruomenių atstovai;
 • Kiti vietos lygmens veikėjai.

Nacionalinio lygmens plano tikslinė grupė:

 • Jaunimo politiką formuojančios ir įgyvendinančios struktūros: LR Seimo jaunimo reikalų ir sporto komisija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų taryba, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir kitos.
 • Su jaunimo klausimais dirbančios valstybinės institucijos;
 • Ministerijų padaliniai, atsakingi už jaunimo reikalus;
 • Nacionalinės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos;
 • Kiti valstybinio lygmens atstovai.

Visais projekto vykdymo etapais (informacijos rinkimo ir analizės, planų rengimo, svarstymo, priėmimo bei įgyvendinimo) kiekvienoje savivaldybėje tikslinės grupės atstovams bus organizuojami įvairūs nemokami renginiai – susitikimai, pristatymai, mokymai, diskusijos, konsultacijos. Projekto įgyvendinimo metu (2012m. vasario – 2013 m. kovo mėnesiais) iš viso numatoma surengti iki 8 renginių kiekvienoje savivaldybėje.

Renginių tikslai:

 • pristatyti jaunimo problemų sprendimo planų rengimo metodiką ir eigą;
 • išsiaiškinti tikslinių grupių poreikius;
 • su vietos tikslinių grupių atstovų pagalba, kuo tiksliau identifikuoti jaunimo problemas kiekvienoje savivaldybėje, lyginti jas tarpusavyje bei Lietuvos mastu;
 • nustatyti, su kokiu jaunimu mažiausiai dirbama;
 • išsiaiškinti, kokias priemones geriausia pasitelkti problemoms spręsti, kokybiškų priemonių planų pirmiesiems 3 metams parengimui;
 • identifikuoti skirtingų institucijų (iš valstybinio ir nevyriausybinio sektorių) bendradarbiavimo sritis, formuoti bendradarbiavimo plėtros rekomendacijas;
 • vykdyti tikslinių grupių bendrų veiksmų planavimą, koordinuoti jų veiklas;
 • pristatyti planų įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės mechanizmus.

Jaunimo problemų planų savivaldybėse rengimo koncepcija ir metodologija

Nacionalinio jaunimo problemų sprendimo plano rengimo koncepcija ir metodologija

Jaunimo problemų sprendimo planų tvirtinimas

Kiekvienos savivaldybės parengti jaunimo problemų sprendimo planai bus teikiami savivaldybių taryboms tvirtinimui.

Nacionalinis jaunimo problemų sprendimo planas bus pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvirtinimui.