16 jaunimo organizacijų dalyvaus jų veiklos kokybės vertinime!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kartu su UAB „Lyderio grupė“ kvietė jaunimo organizacijas, teikti paraiškas dalyvauti jų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje (toliau – Veikla¹).

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kartu su UAB „Lyderio grupė“ kvietė jaunimo organizacijas, teikti paraiškas dalyvauti jų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veikloje (toliau – Veikla¹). Šia veikla, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką, kuri remiasi stabiliu ir konstruktyviu bendradarbiavimu, bus siekiama stiprinti nevyriausybinį sektorių, įgalinant jį tapti lygiaverčiu partneriu savivaldybių bei valstybės institucijoms.

Šioje Veikloje buvo kviečiamos dalyvauti:

 1. Nacionalinės jaunimo organizacijos², kurias sudaro skirtingose savivaldybėse veikiantys skyriai ir padaliniai.
 2. Regioninės jaunimo organizacijų tarybos³.

Pagal nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką (susipažinti su ja galite čia) bus atliekami iš viso 16-os organizacijų veiklos kokybės įvertinimai bei parengtos rekomendacijos, veiklos planai metams bei vykdomas jų įgyvendinimas.

Iš viso buvo gauta 21 paraiška dalyvauti šioje Veikloje. Iš jų atrinkta 16 dalyvių:

 • AIESEC Lietuva
 • Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvos medicinos studentų asociacija
 • Lietuvos psichologijos studentų asociacija
 • ELSA Lietuva
 • Lietuvos sakaliukų sąjunga
 • Lietuvos jaunimo sąjunga
 • Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga "Žingsnis"
 • Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
 • Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
 • Unusual projects
 • Rietavo "Apskritasis stalas"

UAB „Lyderio grupė“ koordinuos jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo, rekomendacijų teikimo ir įgyvendinimo veiklos etapus, teiks organizacijoms būtiniausius reikiamo pobūdžio mokymus bei ekspertų konsultacijas silpniausių veiklos sričių stiprinimui.

Apie Veiklą daugiau informacijos galite sužinoti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - Projekto koordinatorius Petras Uksas, tel. (8-5) 2461355, el. paštas: petras.uksas@jrd.lt

UAB „Lyderio grupė“ – projektų direktorius Simas Lubauskas, tel. (8-5) 2430177, el. paštas: s.lubauskas@lyderio.lt

Kurk lyderiaujančią organizaciją!

______

¹Ši Veikla yra viena iš projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, kuris yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V-01-002 „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“, dalių. Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

²Jaunimo organizacija – tai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni  žmonės ir (ar) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

³Regioninė jaunimo organizacijø taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos Respublikos teritorijos adinistraciniame vienete veikianèias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.


JRD informacija

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimai, rekomendacijų teikimas ir įgyvendinimas

Veiklos aprašymas

Įgyvendinant ankstesnį JRD projektą buvo parengta ir išbandyta nacionalinė jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodika (ją galima rasti čia)

Šio projekto metu pagal parengtą metodiką bus atliekami 16-os organizacijų veiklos kokybės įvertinimai bei parengtos rekomendacijos, metų veiklos planai ir vykdomas jų įgyvendinimas.

Šios projekto veiklos tikslas - skatinti organizacijų institucinį stiprėjimą, jų veiklos kokybės augimą, naudingų socialinių kompetencijų suteikimą organizacijų atstovams ir stiprinti organizacijų gebėjimus kurti visavertę aplinką jauno žmogaus ugdymui bei plėtoti partnerystę tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių įgyvendinant integruotą jaunimo politiką, kuri remiasi stabiliu ir konstruktyviu bendradarbiavimu, užtikrinant, kad visi veikėjai turėtų pakankamai kompetencijų ir sugebėtų įgyvendinti jaunimo politikai keliamus tikslus. Stiprinant nevyriausybinį sektorių, jis įgalinamas tapti lygiaverčiu partneriu savivaldybių bei valstybės institucijoms.

Veikloje gali dalyvauti:

 • Nacionalinės jaunimo organizacijos, kurias sudaro skirtingose savivaldybėse veikiantys skyriai ar padaliniai. Jaunimo organizacija – tai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.
 • Regioninės jaunimo organizacijų tarybos. Regioninė jaunimo organizacijų taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame vienete veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.

Jaunimo organizacijos veiklos kokybės gerinimo ciklo vykdymas:

 • Jaunimo organizacijos veiklos kokybės įvertinimo atlikimas, veiklos efektyvumo gerinimo rekomendacijų rengimas ir įgyvendinimas – tai yra vienas ciklas, kuris bus įgyvendintas kiekvienai iš 16 organizacijų. Ciklo trukmė – 9-12 mėn.
 • Kiekvienai organizacijai viso ciklo metu bus paskirti 2 ekspertai. Kiekvienas ekspertas dirbs tiek su organizacijos padaliniais, tiek su nacionaliniu biuru ir lydės ją viso ciklo metu.
 • Kiekvienai organizacijai bus vykdomos konsultacijos, mokymai, seminarai, kompetencijų kėlimo renginiai ir kitos veiklos.
 • Kiekvienos organizacijos veiklos kokybės gerinimo ciklo rezultatai bus surinkti, įvertinti ir aptarti su organizacijos vadovybe, pateiktas tolesnės veiklos planas.