Regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos efektyvumo didinimas

Jaunimo politikos pagrindų įstatyme yra nustatyta, kad Lietuvos ir regioninės jaunimo organizacijų tarybos (toliau - RJOT) koordinuoja jaunimo organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo, keitimosi informacija, organizacijų galimybių stiprinimo, pozityvaus požiūrio į visuomeninę veiklą formavimo srityse ir tam įgyvendinti yra nustatyti keli pagrindiniai tikslai: skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas, skatinti jaunimo savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą, skatinti visuomenei ir valstybei naudingą jaunimo veiklą, inicijuoti bei skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime, atstovauti jaunimo interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, skatinti jaunimo organizacijų plėtrą regionuose.

 

Siekiant efektyviai pasiekti ir įgyvendinti šiuos nustatytus tikslus RJOT, kaip pagrindinei struktūrai regionuose atstovaujančiai jaunimo organizacijų interesams, itin svarbus nuolatinis ir kokybiškas tarpsektorinis bendradarbiavimas su viešuoju ir privačiu sektoriais. Šiuo metu RJOT dėl kompetencijų trūkumo šiose srityse  negali efektyviai įgyvendinti įstatyme numatytų funkcijų, atstovauti jaunimo organizacijų interesams. Sustiprintos RJOT kompetencijos bendradarbiaujant su viešuoju sektoriumi sustiprins RJOT vidaus veiklą, nustatys pagrindines veiklos gaires ateičiai, sustiprins tarpsektorinį bendradarbiavimą ir jaunimo įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus. Ši veikla prisidės sudarant palankias sąlygas stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, dirbančius jaunimo politikos srityje.

 

Šioje veikloje atrankos būdu yra kviečiamos dalyvauti šios RJOT:

1. Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“

2. Rokiškio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas”

3. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”

4. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”

5.

 

Pirmų 5 renginių (3 dienų trukmės) metu regioninėms jaunimo organizacijų taryboms bus suteikiamos praktinės bei teorinės žinios apie regioninę jaunimo politiką, savivaldybei deleguotas valstybės funkcijas, darbą su viešuoju sektoriumi ir pagrindiniais jo veikėjais formuojant bei įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje. Mokymai stiprins RJOT kompetencijas organizacijos veiklos organizavimo, planavimo, interesų atstovavimo srityse. Leis užtikrinti aktyvią regioninių jaunimo organizacijų tęstinę veiklą, jos nuoseklumą, efektyvų regioninės jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje. Mokymai bus sudaryti iš dviejų pagrindinių dalių. Tai darbo galimybių su viešuoju sektoriumi identifikavimo ir planavimo bei kompetencijų (lobizmas, veiklos strateginis planavimas), reikalingų tinkamai atstovauti jaunimo interesams bendradarbiaujant su viešuoju sektoriumi suteikimo. Ši veikla prisidės įgalinant jaunimo (su jaunimu dirbančias) organizacijas tapti valstybinio sektoriaus partnerėmis.

 

Antrų 5 renginių (2 dienų trukmės) regioninėms jaunimo organizacijų taryboms bus suteikiamos praktinės bei teorinės žinios apie darbo ir bendradarbiavimo galimybes su privačiu sektoriumi ir pagrindiniais jo veikėjais formuojant bei įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje. Mokymai stiprins RJOT kompetencijas organizacijos veiklos organizavimo, pasiūlymų privačiam sektoriui rengimo, derybų, bendradarbiavimo, interesų atstovavimo srityse. Tai leis užtikrinti aktyvią regioninių jaunimo organizacijų veiklą kartu su privačiu sektoriumi siekiant didinti jaunimo užimtumą, investicijų, nukreiptų į jaunus žmones didinimą. Renginiuose dalyvaus apie 15 žmonių iš kiekvienos RJOT.