Jaunimo politikos informacijos sklaida

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos š.m. balandžio 23 d. Vilniuje organizavo renginį jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais, kurio tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.

Konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Audrius Bitinas ir ministrės patarėjos Giedrė Vitienė bei Vaida Giraitytė. Jaunimo reikalų departamento direktorius Mindaugas Kuliavas atkreipė dėmesį į jaunimo politikos reikšmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis: „Jaunimo politika nėra tik užimtumo ar po pamokinės veiklos paaugliams skatinimas. Jaunimas Lietuvoje yra iki 29 m. Tai darbingas ir vaisingas laikotarpis, kai jauni žmonės pradeda siekti karjeros, kurti šeimas. Turime suteikti daugiau politinių sprendimų galios jauniems žmonėms, pasitikėti jais“.

Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ vadovas Vydūnas Trapinskas pristatė visų projekto veiklų rezultatus (tyrimai, metodikos, sąlygos bendradarbiavimui), kuriais gali naudotis ir kitos su jaunimu tiesiogiai ar netiesiogiai dirbančios švietimo, kultūros įstaigos, policija, darbo birža ir kt. institucijos.

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas pristatė Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamosios analizės rezultatus ir jų pritaikymo galimybes siekiant užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmime jiems aktualiais klausimais.

Vieną didžiausių projekto veiklų – jaunimo problemų sprendimo planų rengimą nacionaliniu ir vietos lygmenimis pristatė VšĮ „Nacionalinės plėtros institutas“ ekspertas Žydrūnas Šipka. Pranešime atkreiptas dėmesys, kad svarbus tiek rezultatas, tiek ir procesas (diskusijos rengiant planus), kuriame dalyvavo 55 % visų projekto veiklų dalyvių (t.y. 4100 unikalių dalyvių). Rezultatas – tai vidutinės trukmės strateginis dokumentas jaunimo politikos srityje 60-tyje savivaldybių.

Konferencijoje dalyvavo apie 150 valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų: skirtingų ministerijų ir įstaigų prie ministerijų atstovai, teritorinių policijos ir jaunimo darbo centrų (prie Lietuvos darbo biržos) specialistai, 25 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, virš 30 savivaldybių jaunimo reikalų tarybų narių, 25 jaunimo ir su jaunimų dirbančių organizacijų nariai, atvirų jaunimo centrų jaunimo darbuotojai ir kiti.

Konferencijos metu taikant interaktyvius diskusijų metodus dalyviai teikė siūlymus esamai situacijai gerinti jaunimo nedarbo, pilietiškumo ir (e)migracijos temomis.

Buvo ieškoma atsakymų į šiuos ir kitus klausimus:

 • Kaip MES bendradarbiausime, kad jaunimo nedarbas mažėtų?

 • Ką MES galime padaryti, kad augtų jaunimo ir visos visuomenės pilietiškumas ir dalyvavimas demokratiniuose procesuose?
 • Ką MES galime padaryti, kad paskatintume žmones neišvykti arba sugrįžti, sušvelninti migracijos padarinius?

Kviečiame susipažinti su:

 • Jaunimo problematikos tyrimo pristatymu. Juozas Meldžiukas - Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas
 • Jaunimo problemų sprendimo planų kūrimo ir įgyvendinimo vietos ir nacionaliniu lygmeniu veiklos pristatymu. Žydrūnas Šipka - VŠĮ "Nacionalinis plėtros institutas" ekspertas

Renginio nuotraukas galite rasti čia.

Renginio protokolą galite rasti čia.

Renginio filmukas:

Jaunimo problematikos tyrimas:

Tarpžinybinis bendradarbiavimas:

Gruodžio 12-13 d. Vilniuje vyko metinis jaunimo reikalų koordinatorių ir informacijos sklaidos renginys

Š. m. gruodžio 12-13 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) organizavo seminarą savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams. Renginio tikslas - pristatyti ir aptarti Europos Sąjungos jaunimo politikos tendencijas, Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metus Lietuvoje ir Europoje; artėjančius Europos piliečių metus, Struktūrinio dialogo įgyvendinimą, kitus, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, aktualius klausimus, stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.

Dalyvavo:

 • savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai;
 • jaunimo reikalų tarybos nariai;
 • regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai;
 • nacionalinių jaunimo organizacijų atstovai;
 • jaunimo darbo centrų atstovai;
 • atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių atstovai;
 • kitų valstybinių institucijų atstovai.

Įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėse jaunimo reikalų koordinatoriams buvo įteiktos šios nominacijos:

Biržų r. sav. jaunimo reikalų koordinatorei Ramunei Rinkūnienei skirta nominacija „Metų entuziazmas“:

 • už struktūrinio dialogo skatinimą
 • už pagalbą Biržų jaunimui
 • už greitą reakciją
 • už pagalbą visur ir visada
 • už tikslingą siekį atliepti jaunimo poreikius
 • už geriausią jaunimo organizacijų informavimą
 • už iniciatyvumą ir veiklų darbą jaunimui savo regione bei efektyvų bendradarbiavimą

Telšių r. sav. jaunimo reikalų koordinatorei Zenaidai Pikiotienei skirta nominacija „Metų inovacija“:

 • už inovacijų įgyvendinimą ir nebijojimą prisiimti naujus iššūkius
 • už ilgalaikį ir nuoseklų darbą pritaikant Vokietijos gerąją patirtį plėtojant ilgalaikį jaunimo problemų planavimo mechanizmą
 • už džiaugsmingą bendradarbiavimo galimybę

Panevėžio r. sav. jaunimo reikalų koordinatoriui Vidui Visockiui skirta nominacija „Metų sugrįžimas“:

 • už naujas pareigas ir iššūkius koordinatorių veikloje

Klaipėdos m. sav. jaunimo reikalų koordinatoriui Modestui Vitkui skirta nominacija „Metų ryšiai su visuomene“:

 • už neišsenkančią energiją ir vis naujas idėjas
 • už aktyvų indėlį jaunimo politikos plėtroje
 • už komandos subūrimą, atviro darbo ir tarpžinybinio bendradarbiavimo apjungimą

Vilniaus m. sav. jaunimo reikalų koordinatoriui Jonui Laniauskui skirta nominacija „Metų naujokas“:

 • už geranorišką reakciją į prašymus
 • už greitą atsakymą į klausimus

Skaityti pranešimai:

Renginio akimirkos.


JRD informacija

Renginiai jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais

Projekto metu bus suorganizuoti du renginiai jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais. Vienos dienos renginius planuojama suorganizuoti Vilniaus apskrityje.
Numatoma, kad jie vyks 2012 ir 2013 metais.

Tikslai:

 • Organizuoti nuolatinius jaunimo organizacijų atstovų susitikimus, kurie padėtų kelti jų kompetencijas, dalintis žiniomis ir įgūdžiais, skatinant jaunimo organizacijas veikti kokybiškai ir efektyviai.
 • Suteikti galimybę nevyriausybinėms organizacijoms tokių renginių metų susitikti su valstybinio sektoriaus atstovais bei koncentruotai gauti visą naujausią informaciją, kas sąlygotų jų visapusišką įgalinimą tobulinti savo veiklą.
 • Sudaryti galimybę valstybinių institucijų atstovams išgirsti jaunimo lūkesčius, pasiūlymus ir rekomendacijas dėl vykdomos veiklos jaunimui.
 • Suteikti valstybiniam sektoriui aiškesnę ateities veiklos viziją.
 • Sutelkti suinteresuotuosius veikiančius jaunimo politikos srityje.
 • Sudaryti galimybę susitikti įvairių organizacijų ir įstaigų atstovams bei apsikeisti turima patirtimi bei žiniomis, vykdyti galimų veiklų bendrą planavimą, surasti naujų iššūkių ar problemų sprendimo būdus.

 

Renginių jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais organizavimas

Jaunimo politika yra įtakojama besikeičiančių procesų, ji yra nuolat kintanti, todėl būtina organizuoti renginius, skirtus jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais. Įgyvendinant projektą „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ bus organizuojamos konferencijos jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais 2010 ir 2011 metais. Užtikrinant veiklos tęstinumą tokius renginius būtina vykdyti įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“. Skatinant jaunimo organizacijas veikti kokybiškai ir efektyviai yra būtini nuolatiniai jaunimo organizacijų atstovų susitikimai, kurie padėtų kelti jų kompetencijas, dalintis žiniomis ir įgūdžiais.

 

Nevyriausybinės organizacijos tokių renginių metų susitiktų su valstybinio sektoriaus atstovais bei koncentruotai gautų visą naujausią informaciją, kas sąlygotų jų visapusišką įgalinimą tobulinti savo veiklą. Valstybinių institucijų atstovai išgirstų jaunimo lūkesčius, pasiūlymus ir rekomendacijas dėl vykdomos veiklos jaunimui. Valstybinis sektorius turėtų aiškesnę ateities veiklos viziją. Planuojama, kad projekto metu bus suorganizuoti du renginiai jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais. Vienos dienos renginius planuojama suorganizuoti Vilniaus apskrityje. Vidutiniškai viename renginyje planuojama, kad sudalyvaus virš 100 žmonių.

 

Organizuojami renginiai sutelktų suinteresuotuosius veikiančius jaunimo politikos srityje. Tokie renginiai yra geriausia terpė susitikti įvairių organizacijų ir įstaigų atstovams bei apsikeisti turima patirtimi bei žiniomis, vykdyti galimų veiklų bendrą planavimą, surasti naujų iššūkių ar problemų sprendimo būdus.

 

2014 m. planuojama įgyvendinti dar du renginius jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimais.